Nghị định 15/2021/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Nghị định 15/2021/NĐ-CP - Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

File word có phụ lục kèm theo.


Link: https://docs.google.com/document/d/1gLm-n-OGWjyubZZWyM0mkf7teiJ1gZSv/edit?usp=sharing&ouid=100842936193343488912&rtpof=true&sd=true


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn