Tổng hợp các code VBA cho Excel - thường dùng

 Tổng hợp các đoạn code VAB cho Excel thường dùng, các bài ví dụ thực hành VBA cho Excel.


1. Code In Sheets trong 1 trang:

Sub FITPAGESTO_ONEPAGE()
  Dim ws As Worksheet
  For Each ws In ActiveWorkbook.Worksheets
    With ws.PageSetup
      .PrintTitleRows = "$1:$2"
      .Zoom = False
      .FitToPagesWide = 1
      .FitToPagesTall = False
      .Orientation = xlLandscape
    End With
  Next
End Sub
2. Code đánh số thứ tự tự động khi có dữ liệu phát sinh:
 - Dữ liệu phát sinh: cột B
 - Vùng thay đổi số thứ tự cột A từ ô A2 đến dòng cuối của cột B
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim rangeToChange As Range
Set rangeToChange = Range("B:B")

Dim i As Integer, STT As Integer
STT = 1

If Not Application.Intersect(rangeToChange, Range(Target.Address)) Is Nothing Then  'nếu ô B đựoc điền dữ liệu
  Range("A2:A" & Rows.Count).ClearContents 'Xoá STT cũ đi
  For i = 2 To Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row  'lặp từ dòng 2 đến dòng cuối
    If Range("B" & i).Value <> "" Then   'nếu B khác rỗng
      Range("A" & i).Value2 = STT     'điền số thứ tự
      STT = STT + 1       'tăng STT lên 1 để cho ô kế tiếp
    End If
  Next i
End If

End Sub
3. Hàm concatIf - nối text theo điều kiện:

Hàm ConcatIF To Concatenate multiple cells based on criteria
* Sử dụng   Nối chuỗi có điều kiện  
* Cú pháp   =ConcatIf Delimiter ConcateRange CriteriaRange Criteria)
* Giải thích        
      Tham số Ý nghĩa Kiểu giá trị
      Delimiter Dấu phân cách String
      ConcateRange Vùng lấy giá trị Range
      CriteriaRange Vùng điều kiện Range
      Criteria Điều kiện so sánh String

Function ConcatIf(delimiter As String, ConcateRange As Range, CriteriaRange As Range, Criteria As Variant) As String
Dim rng As Range
On Error Resume Next
ConcatIf = ""
For Each rng In CriteriaRange
   If WorksheetFunction.CountIf(rng, Criteria) Then   
      ConcatIf = ConcatIf & delimiter & rng.Offset(0, ConcateRange.Column - CriteriaRange.Column)
   End If
Next 
 ConcatIf = Mid(ConcatIf, Len(delimiter) + 1, Len(ConcatIf)) 
'Created by VuMinhHoan
End Function

4. Hàm xóa text trùng lặp trong 1 ô. (blog.hocexcel.online)
Function RemoveDupeWords(text As String, Optional delimiter As String = " ") As String
Dim dictionary As Object
Dim x, part

Set dictionary = CreateObject("Scripting.Dictionary")
dictionary.CompareMode = vbTextCompare
For Each x In Split(text, delimiter)
part = Trim(x)
If part <> "" And Not dictionary.Exists(part) Then
dictionary.Add part, Nothing
End If
Next

If dictionary.Count > 0 Then
RemoveDupeWords = Join(dictionary.keys, delimiter)
Else
RemoveDupeWords = ""
End If

Set dictionary = Nothing
End Function

Cú pháp: 

5. Xóa ký tự trùng lặp trong 1 ô. (blog.hocexcel.online)
Function RemoveDupeChars(text As String) As String
Dim dictionary As Object
Dim char As String
Dim result As String

Set dictionary = CreateObject("Scripting.Dictionary")

For i = 1 To Len(text)
char = Mid(text, i, 1)
If Not dictionary.Exists(char) Then
dictionary.Add char, Nothing
result = result & char
End If
Next

RemoveDupeChars = result
Set dictionary = Nothing
End Function

6. Xuất dữ liệu ra PDF
Sub XuatPDF()
'Tìm dòng cuối bảng kê
Dim maxR As Integer
maxR = Sheet1.Range("F" & Rows.Count).End(xlUp).Value 'Luu ý cột cần xác định ở đây là cột F
'Xác định đường dẫn tới thư mục lưu kết quả
Set xSht = ActiveSheet
Set xFileDlg = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
If xFileDlg.Show = True Then
xFolder = xFileDlg.SelectedItems(1)
Else
MsgBox "You must specify a folder to save the PDF into." & vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Must Specify Destination Folder"
Exit Sub
End If
Application.ScreenUpdating = False 'Bỏ qua việc cập nhật màn hình
For x = 1 To maxR
With ActiveSheet.Range("M2") '<== Vị trí ô kết quả của Spin Button
.Value = x
Call Spinner_getData '<== Gọi lại câu lệnh lấy dữ liệu vào PXK sau mỗi lần thay đổi kết quả Spin
xFile = xFolder + "\" + xSht.Range("K4").Value + ".pdf" 'Xác định tên file sẽ được lưu, tên file lấy theo vị trí ô K4
'Kiểm tra nếu tên file đã có sẵn, bị trùng tên
If Len(Dir(xFile)) > 0 Then
xYesorNo = MsgBox(xFile & " already exists." & vbCrLf & vbCrLf & "Do you want to overwrite it?", _
vbYesNo + vbQuestion, "File Exists")
On Error Resume Next
If xYesorNo = vbYes Then
Kill xFile
Else
MsgBox "if you don't overwrite the existing PDF, I can't continue." _
& vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Exiting Macro"
Exit Sub
End If
If Err.Number <> 0 Then
MsgBox "Unable to delete existing file. Please make sure the file is not open or write protected." _
& vbCrLf & vbCrLf & "Press OK to exit this macro.", vbCritical, "Unable to Delete File"
Exit Sub
End If
End If
Set xUsedRng = xSht.UsedRange
If Application.WorksheetFunction.CountA(xUsedRng.Cells) <> 0 Then
'Lưu dưới định dạng file PDF
xSht.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=xFile, Quality:=xlQualityStandard
Else
MsgBox "The active worksheet cannot be blank" 'báo lỗi trường hợp bảng kê không có dữ liệu
Exit Sub
End If
End With
Next
Application.ScreenUpdating = True 'mở lại chế độ cập nhật màn hình sau khi hoàn thành vòng lặp
MsgBox "Well Done!" 'Thông báo hoàn thành công việc
End Sub


(đang cập nhật tiếp)

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn