QCVN 07:2016/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

QCVN 07:2016/BXD: "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật" được ban hành kèm theo thông tư số  01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016.https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFY0pER24zdUF3ZnM/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn