26 thg 1, 2016

TCVN 9394 2012 - Đóng ép cọc - Thi công và nghiệm thu

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các công trình xây dựng thuộc lĩnh vực xây dựng, giao thông, thủy lợi.https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFRzVpUWhJZm5sN2c/view?usp=sharing

Bài liên quan