TCVN 9137-2012 Công trình thuỷ lợi - thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép

TCVN 9137: 2012 đưc chuyển đi t 14 TCN 56-88 Thiết kế đập bê tông tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế theo quy định tại khoản 1 Điu 69 của Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn k thuật đim a khoản 1 Điu 7 Nghị định số 127/2007/-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mt số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 9137: 2012 do Viện Khoa học thủy li Việt Nam biên soạn, BNông nghiệp Phát trin Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lưng Chất lượng thm định, B Khoa học Công nghệ công bố.


https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFQ0ZxNHVaRkEta2c/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn