Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

CHÍNH PHỦ
_________
Số: 12/2009/NĐ-CP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________________________
Hà Nội, ngày 12   tháng 02  năm 2009

NGHỊ ĐỊNH
Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
_______

 CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,Xem và tải về:

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn