TCVN 9436-2012 Nền đường ô tô – Thi công và nghiệm thu

TCVN 9436-2012
NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ – THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
Highway embankments and cuttings – Contruction and quality control
Lời nói đầu
TCVN 9436:2012 được chuyển đổi từ “Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu nền đường sắt và nền đường do bộ trưởng bộ Giao thông vận tải ban hành ngày 22-07-1975 theo quyết định số 1660 QĐKT gọi tắt là quy trình 1975″ thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9404:2012 do Viện Khoa học Công nghệ bộ Giao thông vận tải biên soạn, Bộ giao thông vận tải đề nghị đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn