Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Thông tư số 03/2020/TT-BXD

Thông tư này quy định về nội dung hồ sơ thiết kế kiến trúc, mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc áp dụng với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động thiết kế kiến trúc trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.https://drive.google.com/file/d/1r3MlI7z9yFj0QlTnzxZFCj4KXMEHM2Da/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn