TCVN 6111:2009 (ISO 5579:1998) Thử không phá hủy - Kiểm tra chụp ảnh bức xạ các vật liệu bằng tia X và tia Gama - Quy tắc cơ bản

TCVN 6111:2009 (ISO 5579:1998) Thử không phá hủy - Kiểm tra chụp ảnh bức xạ các vật liệu bằng tia X và tia Gama - Quy tắc cơ bản.
TCVN 6111:2009 thay thế cho TCVN 6111:1996
TCVN 6111:2009 hoàn toàn tươngđương với ISO 5579:1998
TCVN 6111:2009 do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC135 thử không phá hủy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và công nghệ công bố.

Tải về: 


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn