Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Thông tư này hướng dẫn phương pháp xác định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, làm cơ sở để lập, thẩm định và phê duyệt giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Xem tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFV0sxTnB4UkhwWG8/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn