Cánh tính các hệ số trong biểu đồ nhân lực của MS Project

Biểu đồ nhân lực tốt đảm bảo được tính liên tục và điều hòa.
- Biểu đồ nhân lực không được có:
+/ Những đỉnh cao vọt ngắn hạn
+/ Những chỗ trũng sâu dài hạn
Vì nếu điều này xảy ra dẫn đến số lượng nhân công khác xa với số lượng nhân công trung bình do đó phụ phí tăng lên rất nhiều.Biểu đồ nhân lực được phép có những chỗ trũng sâu ngắn hạn vì dễ dàng điều chỉnh để lấp lại
- Đánh giá biểu đồ nhân lực dùng 2 hệ số:
+/ Hệ số bất điều hòa: K1 = Amax / Atb
+/ Hệ số phân bố lao động: K2 = Sd / S

Trong đó:
Amax: là số nhân công cao nhất tại một thời điểm nào đó trên biểu đồ nhân lực
Atb: là số nhân công trung bình Atb = S / T
Với: S là tổng số công lao động
T là thời gian thi công
Sd: là số công vượt trội nằm trên đường
Atb (được tính bằng diện tích trên đường trung bình Một biểu đồ nhân lực được đánh giá là tốt khi K1 -> 1 và K2 -> 0

Tính toán K1, K2 bằng MP như thế nào?
- Xác định Amax bằng MP: Click chuột phải vào khung nhìn Resource Graph chọn Peak Units -> xem ngày nào có số nhân công lớn nhất thì đó là Amax
- Xác định Atb bằng MP: Click chuột phải vào khung nhìn Resource Graph chọn Commulative work (lũy kế số công)-> xác định được tổng số công chính là giá trị công dồn cuối cùng hoặc có thể xem bằng cách chọn Project/ Project Information/Statistic.Nên nhớ MP đang tính là "h công".
- Xác định T bằng MP: Chọn Project/ Project Information/Statistic để xem tổng số ngày thi công, đem nhân với 8h là ra tổng thời gian "tính bằng h"
- Xác định Sd bằng MP: Sau khi có Atb, bạn lấy giá trị đó gán cho giá trị Max trong khai báo nguồn lực tối nhân lực tối đa trong Resource sheet.Rồi quay lại khung nhìn Resouce Graph. Click chuột phải vào biểu đồ nhân lực chọn Overrallocation -> cộng tổng số công trong biểu đồ đó ta được số công dôi nằm trên đường Atb.
Từ các thông số trên các bạn đã hoàn toàn có thể tính được K1, K2.

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn