TCVN 9357:2012 Bê tông nặng - đánh giá chất lượng bê tông - Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm

TCVN 9357:2012 được chuyển đổi từ TCXD 225:1998 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại

Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số

127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFc1hrTEk4M2psWEk/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn