TCVN 10307:2014 Tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu cầu thép

KẾT CẤU CẦU THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG VỀ CH TẠO, LẮP RÁP VÀ NGHIỆM THU
Steel bridge structure - General Specitications for manufacturing, installing and acceptance
Li nói đầu
TCVN 10307:2014 do Tổng cục Đường bộ bn soạn, Bộ Giao thông vận tải đ nghị, Tổng cục Tiêu chun Đo lường Cht lượng thm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


KẾT CẤU CẦU THÉP - YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG VỀ CH TẠO, LẮP RÁP VÀ NGHIỆM THU
Steel bridge structure - General Specitications for manufacturing, installing andacceptance
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chun này quy định các yêu cu kỹ thuật chung về chế tạo, lp ráp và nghiệm thukết cu cu thép trước khi lắp đặt.
Tiêu chun này áp dụng cho kết cấu cầu thép được chế tạo từ thép cacbon thp và thép hợp kim thp, liên kết hàn và bu lông hoặc bu lông cường độ cao. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho kết cu cầu thép được liên kết bằng đinh tán.
Tiêu chuẩn này có thể là tài liệu tham khảo cho việc chế tạo và lắp ráp kết cu phụ tạm.

XEM VÀ TẢI VỀ


https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFQUw3NWpCQlhFdnc/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn