TCVN 9066-2012: Tấm trải chống thấm trên cơ sở Bitum biến tính - yêu cầu kỹ thuật

Lời nói đầu
TCVN 9066:2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 328:2004 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CPngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 9066:2012 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFcGdYVkZkMTljRk0/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn