TCVN 8719-2012 Đất công trình thủy lợi - PP xác định độ trương nở của đất trong phòng thí nghiệm

TCVN 8719:2012 được chuyển đồi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 133 : 2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 
https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFcGlJWlFRQzZHUW8/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn