TCVN 4200-2012 Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 4200:2012
ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÍNH NÉN LÚN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
Soils - Laboratory methods for determination of compressibility
Lời nói đầu
TCVN 4200:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4200:1995 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

TCVN 4200:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng- Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFSmhWYWZ1WGxWN28/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn