TCVN 8867-2011 Xác định mô đun đàn hồi chung của kết cấu bằng cần đo võng Benkelman

TCVN 8867-2011 được chuyển đổi từ 22 TCN 251 – 98 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu cuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2008 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Qui chuẩn kỹ thuật. 

TCVN 8867 : 2011 do Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải biên soạn, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ Công bố.

Tải về:
https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFUE1qT3hEdjlodEk/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn