TCVN 5575-2012 Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế


TCVN 5575-2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 338:2005thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
TCVN 5575-2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, BộKhoa học và Công nghệ công bố.

Xem & tải về: 

https://drive.google.com/file/d/0Bzr0Q0u4E0GFSkhNQlF1cFoxY3M/view?usp=sharing

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn