Các tiêu chuẩn Việt Nam về công trình giao thông

Xin chia sẽ các tiêu chuẩn hiện hành được áp dụng dành cho công tác thi công và nghiệm thu công trình giao thông.

1. TCVN 8819-2011: Mặt đường BTN Nóng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu

2. TCVN 8859-2011: Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu đường ô tô- vật liệu, thi công và nghiệm thu.
3. TCVN 4447-2012: Công tác đất - thi công và nghiệm thu

1 Nhận xét

Mới hơn Cũ hơn